al contingut a la navegació Informació de contacte

Tràmits

1.Tràmits per organitzar una activitat de lleure

VOLS ORGANITZAR UNA ACTIVITAT DE LLEURE?
SAPS QUINS TRÀMITS HAS DE FER?

Recorda que cal tenir personal format per exercir la figura de responsable de
prevenció i higine, fer una declaració responsable conforme es compleixen les
mesures previstes i notificar l'activitat a la DGJ almenys 7 dies abans d'iniciar-se

FORMAR-SE (1).png  COMUNICAR DECLARACIÓ RESPONSABLE (1).png

NOTIFICAR L'ACTIVITAT (1).png

2.Tràmits instal·lacions juvenils

Formularis i normatives de les instal·lacions juvenils

Vols donar d'alta una instal·lació juvenil?

En l'actualitat per donar d'alta una nova instal·lació juvenil només cal presentar una Comunicació prèvia a la posada en funcionament de la instal·lació al Consell Comarcal de la Noguera amb declaració responsable que es compleixen tots els requisits legals presencialment (al registre) o electrònicament o per qualsevol de les vies establertes legalment.

IMPORTANT! Previ a la presentació de la Comunicació prèvia a la posada en funcionament cal assegurar-se de complir tots els requisits, atès que en cas de no fer-ho es pot incórrer en una falta greu i pot suposar l'inici d'un procediment sancionador.

Normatives bàsiques per a les instal·lacions juvenils

Les instal·lacions juvenils (cases de colònies, albergs de joventut, granges escola o aules de natura i els campaments juvenils) estan regulades per un conjunt de normatives que s'han anat adaptant en els darrers anys als usos i requeriments tant de seguretat com de servei. Les normatives vigents específiques per a les instal·lacions juvenils són les següents:

Avisos importants!

  • Les normes aplicables a les instal·lacions juvenils de Catalunya són la Llei 38/1991 i els seus reglaments, el Decret 140/2003 per a les instal·lacions en edificis i el Decret 203/2013 per als campaments juvenils.

  • El Decret 276/1994 i l’Ordre de 25 de setembre de 1985 ja no són vigents, però alguns dels seus articles encara ho són en referència a les instal·lacions que foren autoritzades durant la seva vigència.

  • El Decret legislatiu 3/2010, d’adequació de les normes amb rang de llei a la Directiva europea de serveis en el mercat interior, ha modificat novament la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves en diversos aspectes, un dels quals és important: el règim administratiu aplicable a la posada en funcionament de les instal·lacions juvenils. A partir de l’entrada en vigència del Decret legislatiu, desapareix la necessitat d’una autorització prèvia per a iniciar l’activitat, quedant substituïda per una comunicació prèvia amb declaració responsable del/la titular de la instal·lació. Aquestes modificacions, i les introduïdes per la Llei 33/2010, de Polítiques de joventut, estan ja incorporades al text de la llei disponible per a descàrrega en aquesta pàgina.
  • L’article 80 de la Llei 3/2015, modifica diversos articles de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i també retoca els seus annexos. En concret, suprimeix de l’Annex III –activitats sotmeses al règim de comunicació– els epígrafs 12.38 (Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut) i 12.45 (Campaments juvenils). Amb aquest canvi, totes les instal·lacions juvenils han deixat d’estar sotmeses –si les ordenances municipals no especifiquen un altre règim ambiental– al tràmit de la comunicació ambiental municipal, i la seva obertura es considera innòcua i assimilable a la de qualsevol establiment comercial de baix impacte ambiental. Aquest és el criteri que cal aplicar en les noves obertures d’instal·lacions juvenils, en lloc de l’apartat 6.2.c) del Decret 140/2003, que ara és obsolet. Aquest apartat es corregirà quan es publiqui el nou decret d’instal·lacions juvenils, actualment en tramitació.

Instal·lacions Juvenils de la Noguera

Formularis i tràmits de comunicació prèvia

Per als següents tràmits s’ha de fer comunicació prèvia amb les declaracions responsables pertinents.  Aquesta comunicació es pot fer via e-tram (per internet i amb certificat digital):

Tràmits digitals (amb certificat digital):