al contingut a la navegació Informació de contacte

Registre d'activitats de tractament

Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones

Protecció de dades personals

Mitjançant aquesta pàgina, CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA vol facilitar un accés àgil i ràpid a la política de privacitat relativa als tractaments de dades que duu a terme, així com informar dels drets que assisteixen a les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.NORMATIVA

- REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades)

RGPD - Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

LOPDGDD DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES DEL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

El CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA, d’acord amb l’article 37.1.a del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un Delegat/da de Protecció de Dades (DPD).El delegat/a de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè el CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA compleixi correctament la normativa de protecció de dades.


Si té dubtes sobre com s'aplica la normativa de protecció de dades al CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA, pot contactar amb el Delegat/a de Protecció de Dades al correu electrònic
dpd@ccnoguera.cat.

S'exclouen consultes que no tinguin relació amb Protecció de Dades. Consultes procediments i obligacions de caràcter administratiu, així com qualsevol altra queixa o suggeriment de tipus general, han de realitzar-se a través d'aquest correu consell@ccnoguera.cat.REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT

El CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa i disposa del Registre d’Activitats de Tractament (RAT).

Els tractaments que s’hi detallen tenen una estructura d’informació que respon als requeriments de l’article 30 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).ACCESSOS DIRECTES A INFORMACIÓ RELATIVA A LES DADES PERSONALSPolítica de Privacitat

Política de Cookies