al contingut a la navegació Informació de contacte

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) s’adreça als infants que es troben en situacions com aquestes i les seves famílies:

 • Infants que en condicions normals no arriben a un desenvolupament adequat a la seva edat i, per tant, necessiten atenció per aconseguir-ho.
 • Infants que en condicions normals no necessiten aquesta atenció, però el medi familiar i social en què viuen poden fer-la necessària.
 • Infants que presenten malformacions evidents, defectes congènits, lesions cerebrals de qualsevol origen i d’altres anomalies.
 • Es prioritza l’atenció als infants de menys de tres anys i als infants amb afectació greu, sens perjudici del caràcter universal dels serveis d’atenció precoç.

Objectius:

 • Atendre la població infantil des de la concepció i, com a màxim, fins que compleixin cinc anys, sempre que no tingui garantida la continuïtat assistencial.
 • Participar en la coordinació de les actuacions (detecció i prevenció) que es porten a terme en aquesta franja d’edat.
 • Participar en els projectes de coordinació i cooperació interdepartamental.
 • Assegurar equips interdisciplinaris experts en desenvolupament infantil.
 • Garantir el treball individualitzat i la continuïtat assistencial.

Funcions:

 • Avaluació global de la problemàtica de l’infant i la seva família (diagnòstic).
 • Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
 • Atenció terapèutica a l’infant de forma individualitzada.
 • Orientació i suport a les escoles d’educació infantil.
 • Seguiment de l’evolució de l’infant.
 • Col·laboració dels programes de prevenció i detecció.

Àmbits d’intervenció

 • L’infant i la seva família com a unitat de desenvolupament.
 • La família.
 • L’entorn natural en què es desenvolupa l’infant.
 • La societat.